ประวัติของดอกกล้วยไม้ (Orchid)

ดอกกล้วยไม้ (Orchid)เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นไม้ส่งออกขายต่างประเทศทำรายได้เข้า ประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกล้ายไม้ เลี้ยงต้นกล้วยไม้จน กระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออกเอง

แหล่งกำเนิดดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าที่สำคัญของโลกมี 2 แหล่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ลาตินอเมริกา กับเอเชียแปซิฟิค สำหรับในลาตินอเมริกาเป็น อาณาบริเวณอเมริกากลางติดต่อกับเขตเหนือของอเมริกาใต้ ส่วนแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง จากการค้นพบประเทศไทยมีพันธุ์ดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเจริญงอกงามของ ดอกกล้วยไม้ (Orchid)มาก และดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าที่ในพบในภูมิภาคแถบนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างจากดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

การปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในประเทศไทย จากการสำรวจในอดีตพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดอกกล้วยไม้ (Orchid)อยู่ในป่าธรรมขาติ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้ บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิน สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยแก่การเจริญงอกงาม ของดอกกล้วยไม้ (Orchid)เป็นอย่างมาก ในอดีตชาวชนบทของไทย โดยเฉพาะในแหล่งที่เคยมีดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าอุดมสมบูรณ์ ได้นำกล้ายไม้ป่ามาปลูกเลี้ยงโดยเลียนแบบธรรมชาติ โดยนำดอกกล้วยไม้ (Orchid)มาปลูกไว้กับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ไกล้ๆ บ้านเรือน การเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)เริ่มเปลี่ยนมาเป็นการปลูกเลี้ยงอย่างจริงจังโดยชาวตะวัน ตกผู้หนึ่ง ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เห็นว่าสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเหมาะสมสำหรับการปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid) จึงได้สร้างเรือนกล้วยไม้อย่างง่ายๆ และนำเอาดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าจากเขตร้อนของอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในเอเชียและเอเซียแปซิฟิค โดยนำมาปลูกเลี้ยงเป็นงานอดิเรกในขณะเดียวกันก็มีเจ้านายชั้นสูงและบรรดา ข้าราชการที่ใกล้ชิด ให้ความสนใจเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)เป็นงานอดิเรกเช่นกัน นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มบุคคลสูงอายุซึ่งเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)เพื่อความสุขทางใจ การปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid) อย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบ คือ ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีเงินในยุคนั้น และเป็นการปลูกเลี้ยงที่นิยมดอกกล้วยไม้ (Orchid)พันธุ์ต่างประเทศ ส่วนดอกกล้วยไม้ (Orchid)ที่มีถิ่นกำเนิดในป่าของประเทศไทยจะนิยมและยกย่องเฉพาะพันธุ์ ที่หายากและมีราคาแพง

หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี 2475 สภาพการเลี้ยงก็ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบเช่นเดิม แต่ผลงานเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในต่างประเทศเริ่มมีอิทธิพลกระตุ้น ให้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในประเทศไทยสนใจดอกกล้วยไม้ (Orchid)ลูกผสมมากขึ้น มีการสั่งดอกกล้วยไม้ (Orchid)ลูกผสมจากประเทศในทวีปยุโรป สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อนำเข้ามาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย การพัฒนาการปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid) เป็นไปอย่างจริงจัง เมื่อประมาณปี 2493 โดยได้มีการวิจัย นับตั้งแต่การรวบรวมปลูกในระดับพื้นฐาน ต่อมาในปี 2497 ได้เริ่มเปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และมีการจัดตั้งชมรมดอกกล้วยไม้ (Orchid)ขึ้นในปี 2498 ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมาคมดอกกล้วยไม้ (Orchid)เมื่อปี 2500 และในปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มมีการนำเอาความรู้ในเรื่องดอกกล้วยไม้ (Orchid)และแนวความคิดในการพัฒนาวงการ ดอกกล้วยไม้ (Orchid)ออกเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ และมีการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ทำให้วงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ของประเทศไทย ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งมีการจัดตั้งสมาคมและสโมสรเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้ (Orchid)ขึ้นในภาคและจังหวัด ต่างๆ ในปี 2501 ได้มีการเปิดการสอนวิชาดอกกล้วยไม้ (Orchid)ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยดอกกล้วยไม้ (Orchid)ของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในวง แคบอีกต่อไป จากการส่งเสริมดังกล่าว ทำให้มีการนำเข้าดอกกล้วยไม้ (Orchid)ลูกผสมจากต่างประเทศ เช่น จากฮาวายและสิงคโปร์จำนวนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ที่มีความรู้หันมารวบรวมพันธุ์ผสมและเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ใน ประเทศ ทั้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์จากป่า และลูกผสมที่สั่งเข้ามาแล้วในอดีต ปี 2506 วงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ของไทยได้เริ่มมีแผนในการขยายข่ายงานออกไปประสานกับวงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)สากล เพื่อยกระดับวงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ปี 2509 เริ่มการทำสวนดอกกล้วยไม้ (Orchid)ตัดดอกอย่างจริงจัง เมื่อไทยเริ่มส่งออกดอกกล้วยไม้ (Orchid)ไปสู่ตลาดต่างประเทศในยุโรปตะวันตก เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ต่อมาจึงขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s