สกุลกล้วยไม้

ในประเทศไทย นอกจากกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ตามที่พบในธรรมชาติอย่างมากมายแล้ว ยังมีพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มีความแปลก สวยงามเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่นี้ จะมีจำนวนมาก และไม่มีขีดจำกัด ทำให้กล้วยไม้ของไทยเป็นที่รู้จัก เป็นที่สนใจ และชื่นชอบต่อคนทั่วไป

กล้วยไม้สกุลต่างๆ ที่พบในประเทศไทยได้แก่

สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม1,สำนักพิมพ์บ้านและสวน

Advertisements

ประวัติการปลูก

การที่มีชาวตะวันตกนำกล้วยไม้จากแหล่งอื่นมาปลูกในกรุงเทพฯ จึงเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้หลายคนนำเอามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเริ่มต้นการปลูกกล้วยไม้ภายในประเทศ โดยอ้างชื่อ นายเฮนรี่ อาลาบาสเตอร์ (Mr.Henry Alabaster) ร่วมกับกลุ่มบุคคลในราชวงศ์ระดับสูง ดังจะพบได้จากข้อเขียนในอดีต แทนที่จะลงถึงชาวบ้านซึ่งเป็นคนระดับพื้นดินที่นำเอากล้วยไม้พันธุ์ท้องถิ่นมาปลูก…ดังเช่นผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องกล้วยไม้ที่มีอายุยาวนานพอสมควร คงจะจำได้ว่า ย้อนหลังไปประมาณ 40 ปีขณะที่ตลาดนัดต้นไม้ยังอยู่บริเวณริมคลองหลอด มีชาวบ้านเก็บกล้วยไม้บางชนิดจากป่านำมามัดกำวางขายทั่วไปและมีคนจีนมาซื้อไปต้มทำยาดื่ม ที่พบเห็นมากๆ ได้แก่ กล้วยไม้หวายพื้นบ้านเช่น เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องเงิน เอื้องผึ้ง และเอื้องคำเป็นต้น ช่วงหลังๆป่าเริ่มหมดไป ทำให้กล้วยไม้พวกนี้หมดตามไปด้วย แต่ปัจจุบันนี้คนจีนบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีน ยังมีการลำเลียงกล้วยไม้จากธรรมชาติในประเทศเวียดนามและบริเวณใกล้เคียงโดยรถบรรทุก นำเข้าไปในประเทศ เพื่อใช้ทำยาอย่างต่อเนื่องกัน

ศาสตราจารย์ระพี สาคริกเคยรับฟังรายงานการค้นคว้าจากที่ประชุมวิชาการในต่างประเทศ ทราบว่าฝรั่งได้มีผลงานการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรจากกล้วยไม้ จากที่ประชุมวิชาการที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

หลังจากนั้นมา กล้วยไม้ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อยกย่องคนมีเงินและชนชั้นสูง ประกอบกับรากฐานคนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับรูปวัตถุ ทำให้มีการมองคนในกลุ่มที่นำกล้วยไม้มาปลูกแล้วรู้สึกว่า เป็นการทำลายเศรษฐกิจ

ประวัติของดอกกล้วยไม้ (Orchid)

ดอกกล้วยไม้ (Orchid)เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นไม้ส่งออกขายต่างประเทศทำรายได้เข้า ประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกล้ายไม้ เลี้ยงต้นกล้วยไม้จน กระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออกเอง

แหล่งกำเนิดดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าที่สำคัญของโลกมี 2 แหล่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ลาตินอเมริกา กับเอเชียแปซิฟิค สำหรับในลาตินอเมริกาเป็น อาณาบริเวณอเมริกากลางติดต่อกับเขตเหนือของอเมริกาใต้ ส่วนแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง จากการค้นพบประเทศไทยมีพันธุ์ดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเจริญงอกงามของ ดอกกล้วยไม้ (Orchid)มาก และดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าที่ในพบในภูมิภาคแถบนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างจากดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

การปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในประเทศไทย จากการสำรวจในอดีตพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดอกกล้วยไม้ (Orchid)อยู่ในป่าธรรมขาติ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้ บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิน สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยแก่การเจริญงอกงาม ของดอกกล้วยไม้ (Orchid)เป็นอย่างมาก ในอดีตชาวชนบทของไทย โดยเฉพาะในแหล่งที่เคยมีดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าอุดมสมบูรณ์ ได้นำกล้ายไม้ป่ามาปลูกเลี้ยงโดยเลียนแบบธรรมชาติ โดยนำดอกกล้วยไม้ (Orchid)มาปลูกไว้กับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ไกล้ๆ บ้านเรือน การเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)เริ่มเปลี่ยนมาเป็นการปลูกเลี้ยงอย่างจริงจังโดยชาวตะวัน ตกผู้หนึ่ง ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เห็นว่าสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเหมาะสมสำหรับการปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid) จึงได้สร้างเรือนกล้วยไม้อย่างง่ายๆ และนำเอาดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าจากเขตร้อนของอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดอกกล้วยไม้ (Orchid)ป่าแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในเอเชียและเอเซียแปซิฟิค โดยนำมาปลูกเลี้ยงเป็นงานอดิเรกในขณะเดียวกันก็มีเจ้านายชั้นสูงและบรรดา ข้าราชการที่ใกล้ชิด ให้ความสนใจเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)เป็นงานอดิเรกเช่นกัน นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มบุคคลสูงอายุซึ่งเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)เพื่อความสุขทางใจ การปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid) อย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบ คือ ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีเงินในยุคนั้น และเป็นการปลูกเลี้ยงที่นิยมดอกกล้วยไม้ (Orchid)พันธุ์ต่างประเทศ ส่วนดอกกล้วยไม้ (Orchid)ที่มีถิ่นกำเนิดในป่าของประเทศไทยจะนิยมและยกย่องเฉพาะพันธุ์ ที่หายากและมีราคาแพง

หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี 2475 สภาพการเลี้ยงก็ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบเช่นเดิม แต่ผลงานเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในต่างประเทศเริ่มมีอิทธิพลกระตุ้น ให้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในประเทศไทยสนใจดอกกล้วยไม้ (Orchid)ลูกผสมมากขึ้น มีการสั่งดอกกล้วยไม้ (Orchid)ลูกผสมจากประเทศในทวีปยุโรป สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อนำเข้ามาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย การพัฒนาการปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid) เป็นไปอย่างจริงจัง เมื่อประมาณปี 2493 โดยได้มีการวิจัย นับตั้งแต่การรวบรวมปลูกในระดับพื้นฐาน ต่อมาในปี 2497 ได้เริ่มเปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และมีการจัดตั้งชมรมดอกกล้วยไม้ (Orchid)ขึ้นในปี 2498 ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมาคมดอกกล้วยไม้ (Orchid)เมื่อปี 2500 และในปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มมีการนำเอาความรู้ในเรื่องดอกกล้วยไม้ (Orchid)และแนวความคิดในการพัฒนาวงการ ดอกกล้วยไม้ (Orchid)ออกเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ และมีการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ทำให้วงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ของประเทศไทย ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งมีการจัดตั้งสมาคมและสโมสรเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้ (Orchid)ขึ้นในภาคและจังหวัด ต่างๆ ในปี 2501 ได้มีการเปิดการสอนวิชาดอกกล้วยไม้ (Orchid)ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยดอกกล้วยไม้ (Orchid)ของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในวง แคบอีกต่อไป จากการส่งเสริมดังกล่าว ทำให้มีการนำเข้าดอกกล้วยไม้ (Orchid)ลูกผสมจากต่างประเทศ เช่น จากฮาวายและสิงคโปร์จำนวนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ที่มีความรู้หันมารวบรวมพันธุ์ผสมและเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ใน ประเทศ ทั้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์จากป่า และลูกผสมที่สั่งเข้ามาแล้วในอดีต ปี 2506 วงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ของไทยได้เริ่มมีแผนในการขยายข่ายงานออกไปประสานกับวงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)สากล เพื่อยกระดับวงการดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ปี 2509 เริ่มการทำสวนดอกกล้วยไม้ (Orchid)ตัดดอกอย่างจริงจัง เมื่อไทยเริ่มส่งออกดอกกล้วยไม้ (Orchid)ไปสู่ตลาดต่างประเทศในยุโรปตะวันตก เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ต่อมาจึงขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา.

ดอกกล้วยไม้ (Orchid)

       ดอกกล้วยไม้ (Orchid) เป็นไม้ส่ง ออกสำคัญของไทย ในโลกมี กล้วยไม้ ในธรรมชาติมากกว่า 25,000 ชนิด นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ที่ถูกสร้างโดยมนุษย์อีกไม่น้อยกว่า 30,000 ชนิด Orchidtropical “เรา” เป็นมากกว่าร้านค้า กล้วยไม้ ออนไลน์ที่นำเสนอ กล้วยไม้ สวยงามและโดดเด่นหลากหลายสายพันธุ์ให้คุณได้เป็นเจ้าของ “เรา” มีบทความและความรู้เกี่ยวกับ กล้วยไม้ รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมายพร้อมนำเสนอให้คุณ

กล้วยไม้ขวด คือ กล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดกล้วยไม้บนอาหารวุ้นในห้องแล็ปที่ปลอดเชื้อ มีใบ ลำต้นและรากที่แข็งแรงพร้อมนำไปอนุบาลมีทั้งขวดนอนและขวดตั้ง

 

กล้วยไม้นิ้ว คือ ลูกไม้ที่อนุบาลรวมในตะกร้า หรือ ปลูกในกระถาง 1 นิ้ว มีอายุหลังจากออกขวดแล้ว 6-12 เดือนขึ้นไป มีระบบราก ใบ และลำต้นชุดใหม่ที่แข็งแรง มีขนาดที่โตกว่าไม้ที่อยู่ในขวด

กล้วยไม้รุ่น คือ ต้นกล้วยไม้ขนาดกลาง-ใหญ่ ปลูกในภาชนะขนาดที่ใหญ่ขึ้นมี ลำต้น ใบ รากที่สมบูรณ์ พร้อมให้ดอกในฤดูดอกครั้งต่อไป (ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเลี้ยง)
 

           กล้วยไม้แบ่งลำ/แยกหน่อ คือ กล้วยไม้ที่ตัดหน่อและแยกลำจากพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้ในฟาร์ม หน่อที่แยกจะมีต้นใบและรากที่สมบูรณ์พอที่จะเลี้ยงตัวเองเมื่อถูกตัดแยกออกมาเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นใหม่

บทความดอกกล้วยไม้ (Orchid)

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ ผู้หลงไหลรักดอกกล้วยไม้ (Orchid)ทุกท่าน วันนี้เรามาเดินก้าวหัดเลี้ยงไปพร้อม ๆ กันกับผมนะค่ะ ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่า หนูไม่ได้เป็นผู้รู้และไม่ได้เป็นเซียน บทความนี้เขียนแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังกันนะค่ะ หลายท่านที่ได้เคยลองเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)แล้วบางคนอาจจะบอกว่าเลี้ยงยาก แต่บางคนก็บอกว่าเลี้ยงง่าย เอ๊ะ ! สรุปแล้ว กล้วยไม้เค้าเลี้ยงยาก

เรื่องน่ารู้กับการหัดเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)

คิดว่าเพื่อน ๆ ทุกคนคนทราบมาเป็นอย่างดีแล้วว่า ในโลกของเรามีดอกกล้วยไม้ (Orchid)นับหมื่นชนิด และทุกชนิดก็ขึ้นกระจายพันธุ์ไปทั่วโลก น่าทึ่งจริง ๆ นะค่ะที่ดอกกล้วยไม้ (Orchid)เป็นพืชที่ยึดอาณาเขตการกระจายพันธุ์ได้มากมายตั้งขนาดนี้ ให้เทียบละก็ คงเหมือนมนุษย์นั่นแหละค่ะ แต่ ! แต่ทว่า ดอกกล้วยไม้ (Orchid) ไม่เหมือนมนุษย์ตรงที่ว่า เค้าไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัย เพราะเหตุนี้นี่เอง เราจึงเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ในเขตร้อนในเมืองหนาวไม่ได้ และเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)เขตหนาวในเมืองร้อนไม่ได้ค่ะหรือว่าเลี้ยงง่ายกันแน่น๊ะ ในบทความนี้หนูจะพาทุกคนเดินไปดูเรื่องราวการเลี้ยงดอกกล้วยไม้ (Orchid)ที่น่าสนใจกันค่ะ เลื่อนเม้าตามลงมาเลย!

สาระน่ารู้เรื่องดอกกล้วยไม้ (Orchid)

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.